La Secretaria General, compromesa, entre d'altres, amb la comunitat universitària,
la seguretat jurídica i administrativa i la transparència