Escoltar

Prestacions

 • Publicitat dels òrgans de govern col·legiats de la UIB
  • Fer pública la composició, el calendari, les convocatòries i les actes de les sessions, si escau, dels òrgans de govern col·legiats de la Universitat, dels quals n'és el fedatari el Secretari General.
  • Claustre, Consell de Govern i Consell de Direcció.
 • Publicació d’acords i resolucions en el  FOU
  • Elaboració dels acords i resolucions adoptats pels diferents òrgans de govern: Claustre, Consell Social, Consell de Govern, Consell de Direcció i Rectora, per publicar-los en el  Full Oficial de la Universitat (FOU).
 • Tramitació de convenis
  • — Tramitar convenis al llarg de totes les fases administratives, des de la recepció de la proposta fins a la publicació i l’arxiu del conveni signat.
   — Respondre múltiples consultes, diverses i heterogènies, sobre convenis (fase en què es troba, proporcionar models o mostres, proporcionar relacions, si existeix, indicar com es pot trobar a la web, proporcionar-ne fotocòpia...).
  • Convenis i acords marc
 • Processos electorals
  • Tramitar, en totes les fases, els procediments electorals per triar els representants dels diferents sectors de la comunitat universitària als òrgans de govern i de representació de la Universitat.
  • Eleccions a la UIB
 • Confecció i publicació de la memòria anual d’activitats de la Universitat
  • Recollida de les dades més rellevants relacionades amb les activitats que han dut a terme durant l’any acadèmic de referència, aportades pels departaments, serveis, oficines i altres unitats, per poder confeccionar la memòria anual d’activitats de la Universitat.
  • Memòries acadèmiques
 • Registre General
  • Anotació i control de l'entrada dels documents que rep la UIB i de la sortida dels que tramet a altres ens públics i privats i a persones físiques.
  • Registre electrònic
 • Validació de poders
  • La funció de validació significa comprovar que un determinat poder és suficient per actuar en un assumpte concret com a apoderat d’una altra persona.
 • Consultes de caire jurídic
  • Assessorament i resolució de consultes de caire jurídic