Escoltar

La missió, la visió i els valors de la secretaria general - assessoria jurídica (CGQ SG-AJ)

Missió

La Secretaria General dóna suport tècnic i administratiu a la gestió que estatutàriament té assignada el Secretari General, que col·labora amb el Rector en les tasques d’organització i regiment acadèmic.

Visió

Per tal de complir el compromís amb la millora de la qualitat en la gestió, la unitat formada per les persones adscrites a la Secretaria General vol formar una unitat cohesionada, dotada d’habilior professional, que realitza les tasques encomanades de manera àgil i diligent i col·labora eficaçment i eficient amb altres serveis i unitats i amb la comunitat universitària en general

Valors

Els valors que inspiren la visió d’aquesta unitat són:

 • Alta qualitat de les prestacions.
 • Seguretat jurídica i administrativa.
 • Transparència en la gestió.
 • Flexibilitat organitzativa.
 • Ús eficaç dels recursos.
 • Gestió eficient del temps.
 • Col·laboració amb altres serveis i unitats.
 • Administració orientada a la comunitat universitària.
 • Participació activa en iniciatives institucionals de qualitat. 

Prestacions

 1. Processos electorals
 2. Publicitat dels òrgans de govern col·legiats de la UIB: Claustre, Consell de Govern i Consell de Direcció
 3. Registre General
 4. Tramitació de convenis
 5. Validació de poders
 6. Confecció i publicació de la memòria anual d’activitats de la Universitat
 7. Publicació d’acords i resolucions en el FOU