Escoltar

Preguntes més freqüents sobre protecció de dades en l'avaluació en línia

 1. On puc trobar la informació completa sobre protecció de dades en l'avaluació en línia a la UIB? Com s'efectua el tractament de dades al campus virtual de la UIB?
 2. El tractament de dades personals amb motiu de l'avaluació en línia, depèn del lliure consentiment del professor o professora o de l’estudiant?
 3. Són el nom d’usuari i la contrasenya assignats per la UIB un mètode d'identificació jurídicament vàlid per dur a terme avaluacions en línia?
 4. És possible que el professor o professora visualitzi la realització d'una prova?
 5. És obligatori que el professor o professora utilitzi sistemes de visualització remota o d'enregistrament de les proves orals durant una prova?
 6. Si un professor o professora té previst enregistrar una prova oral d'avaluació, com ha d'informar-ne els estudiants?
 7. Quines conseqüències té la negativa de l'estudiant a permetre la visualització o l'enregistrament de les proves orals durant la prova d'avaluació?
 8. Quines són les raons per les quals estaria justificada l'exempció del control mitjançant la visualització o l'enregistrament de les proves orals?
 9. És possible dur a terme tècniques d’e-proctoring en una prova d'avaluació en línia?
 10. Què ocorre si l'estudiant difon l'enregistrament d'una prova d'avaluació?
 11. Què cal fer si l'estudiant no disposa dels mitjans tècnics adequats?
 12. Quines aplicacions són les autoritzades per a la visualització remota o per a l'enregistrament de les proves orals?
 13. Puc utilitzar eines diferents de les proposades per la Universitat?
 14. A més de l’estudiant mateix, pot visualitzar-se o enregistrar-se la taula de treball durant una prova?
 15. Pot el professor o professora demanar-li a l'estudiant la visualització compartida del programari que utilitza per a la prova a través de l'eina de videoconferència?
 16. Pot el professor o professora sol·licitar a l'estudiant que comparteixi el seu escriptori o que el pugui veure per complet?
 17. Com pot l'estudiant fer la prova escrita en paper amb visualització remota?
 18. Quin document identificatiu és el més adequat per exhibir-lo a càmera?
 19. La visualització a distància d'una prova, implica que el professor o professora no pugui actuar si sospita que es comet algun fet fraudulent? No és això videovigilància?

1. On puc trobar la informació completa sobre protecció de dades en l'avaluació en línia a la UIB? Com s'efectua el tractament de dades al campus virtual de la UIB?

Podeu consultar aquesta informació a la web de la Secretaria General: <https://secretariageneral.uib.cat/Instruccions-de-la-Secretaria-General/>.

A més, podeu consultar la informació sobre el tractament de dades i els drets que teniu directament a Aula digital.

2. El tractament de dades personals amb motiu de l'avaluació en línia, depèn del lliure consentiment del professor o professora o de l’estudiant?

No. El consentiment lliure implica per definició una possibilitat per a la persona interessada de no consentir en el marc d'una relació d'igualtat entre les parts. Aquesta condició no es dona en el cas d'un procés d'avaluació. A la Universitat, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (d'ara endavant, LOU), li atribueix tant la facultat d'avaluar com la definició dels processos de verificació o avaluació dels coneixements. D'altra banda, participar en l'avaluació constitueix una activitat personalíssima en la qual tant l’estudiant com el professor participen d'acord amb procediments reglats.

Qüestions com la identificació de l'estudiant per evitar riscs com la suplantació d'identitat, o el registre i validació del professor en els sistemes de la Universitat per procedir, per exemple, a la inserció de la prova d'avaluació o a la qualificació, són conductes degudes que impliquen tractaments de dades personals. La translació al món virtual d'aquests processos obliga a adoptar mesures complementàries regides pel principi d'adequació o proporcionalitat que, com les adoptades en el món físic, s'implementaran sense el consentiment dels destinataris.

3. Són el nom d’usuari i la contrasenya assignats per la UIB un mètode d'identificació jurídicament vàlid per dur a terme avaluacions en línia?

Quan, a causa de l'avaluació, no sigui necessària la visualització remota o l'enregistrament de les proves orals de l'estudiant, a l'efecte de verificar-ne la identitat, tindrà plena validesa la identificació mitjançant el nom d’usuari i la contrasenya assignats per la Universitat.

4. És possible que el professor o professora visualitzi la realització d'una prova?

En aquesta i successives preguntes es distingirà entre visualització remota i enregistrament de les proves orals, ja que són tècniques diferents aplicables a proves de diferent naturalesa.

Les proves d'avaluació poden ser visualitzades en línia pel professor, tant per verificar la identitat de l'estudiant com per garantir els drets d'avaluació i prestar assistència o suport als estudiants que en necessitin; per exemple, amb la finalitat de resoldre dubtes o incidències que puguin sorgir. Durant la prova, el docent pot veure l’estudiant a través de la càmera, però no el pot enregistrar. És convenient que, abans de la prova, s'informi els estudiants sobre les condicions de privacitat.

5. És obligatori que el professor o professora utilitzi sistemes de visualització remota o d'enregistrament de les proves orals durant una prova?

El professorat, en l'exercici del seu dret de llibertat de càtedra, pot triar el mètode d'avaluació. La Universitat recomana que s'utilitzin preferentment mètodes d'avaluació contínua i que solament es recorri a visualització remota dels estudiants que fan una prova si es considera necessari. En cap cas no s'autoritza l'enregistrament dels estudiants durant proves que no siguin orals o de defensa de treballs de fi d'estudis.

6. Si un professor o professora té previst enregistrar una prova oral d'avaluació, com ha d'informar-ne els estudiants?

Els exàmens o proves d'avaluació de caràcter oral poden ser enregistrats, amb la finalitat de complir els requisits d'identificació de l'estudiant, de constatació de la realització de la prova i de garantia del dret de revisió de l'estudiant. En el cas dels treballs de fi d'estudis, com a requisit addicional de publicitat
L'enregistrament exigeix certes salvaguardes o garanties addicionals.

El professor o professora és responsable d'informar, amb caràcter previ i antelació suficient, de les condicions que ha de tenir l'espai destinat a fer-hi la prova d'avaluació: cal assegurar l'absència de terceres persones no concernides i recordar l'exclusió de responsabilitat de la institució universitària en relació amb l'afectació de la vida privada o familiar del professor o l’estudiant.

Així mateix, ha d'informar les persones afectades del caràcter obligatori, si escau, de la captació o enregistrament d'imatges i de les conseqüències de la negativa a dur-ho a terme.

L'enregistrament serà integral, de manera que documenti el conjunt de la prova, i inclourà, per tant, la intervenció tant de l’estudiant com del professor.

7. Quines conseqüències té la negativa de l'estudiant a permetre la visualització o l'enregistrament de les proves orals durant la prova d'avaluació?

La prova d'avaluació és un dret de l'alumnat que, en circumstàncies normals, es desenvoluparia de manera presencial. No obstant això, l'alerta sanitària ha obligat la UIB a adoptar mesures excepcionals que permetin l'avaluació a distància.

D'altra banda, la LOU obliga la UIB a disposar de procediments de verificació i donar resposta adequadament a les necessitats dels estudiants. Una manifestació d'aquesta potestat de verificació es concreta en la identificació de les persones que participen en una prova.

En conseqüència, el professor pot recórrer a la visualització o a l'enregistrament de les proves orals, si considera que és el mitjà més adequat per verificar la identitat de l'estudiant, garantir els drets d'avaluació i revisió o assistir els alumnes que ho necessitin durant una prova.

L'estudiant només podrà negar-se a la visualització o a l'enregistrament de les proves orals si hi concorre alguna raó justificada (com manca de recursos, diversitat funcional, vulnerabilitat, violència de gènere i qualssevol altres que puguin implicar algun tipus d'adaptació de les proves), que haurà de comunicar prèviament. En cas contrari, el professor documentarà la negativa i la traslladarà a l'autoritat acadèmica, a fi que adopti les decisions administratives que pertoquin.

8. Quines són les raons per les quals estaria justificada l'exempció del control mitjançant la visualització o l'enregistrament de les proves orals?

L'exercici de l'anomenat dret d'oposició al tractament exigeix que qui el sol·licita al·legui i justifiqui motius relacionats amb la seva situació particular. I això no implica necessàriament que la sol·licitud sigui acceptada. Per tant, per estimar una negativa d'aquesta naturalesa, l'estudiant ha d'acreditar que les raons que al·lega prevalen sobre el deure de la Universitat de verificar la seva identitat i assegurar que l'examen el fa la persona interessada.

La UIB considerarà de manera particular, perquè són especialment sensibles, els casos en què els estudiants requereixen una actuació específica derivada de factors personals o socials, ja siguin permanents o sobrevinguts (manca de recursos, diversitat funcional, vulnerabilitat, violència de gènere, etc.).

Aquests estudiants han de comunicar que pateixen aquestes situacions al professor abans de la prova, perquè valori les opcions i pugui atendre les seves necessitats. La Universitat haurà de proporcionar alternatives que permetin l'avaluació de l'estudiant.

9. És possible dur a terme tècniques d’e-proctoring en una prova d'avaluació en línia?

No. Hi ha sistemes que, a partir de la càmera de l'ordinador, poden desplegar mecanismes de reconeixement facial, de reconeixement de la veu, estudi del moviment dels ulls, control de la pantalla en la qual es fa l'examen o control del maquinari connectat a l'ordinador, entre d’altres. La UIB no autoritza l'ús d'aquests programes que permeten la certificació de l'autoria i la vigilància durant els exàmens (proctoring). S'exclou la possibilitat d'utilitzar aquestes tècniques de monitoratge i vigilància automàtica.

Particularment, està prohibit obligar a emprar el terminal mòbil com a instrument addicional de videovigilància. És a dir, com una segona càmera que ofereixi una visió perifèrica o des de qualsevol altre angle ordenada no a la visualització remota sinó clarament a la videovigilància. No obstant això, quan la realització de l'examen sigui visualitzada remotament de manera legítima pel professor o professora, si bé seria raonable utilitzar l'ordinador, l'estudiant pot decidir quin terminal empra per a la prova, inclòs el seu telèfon mòbil, sempre que la visualització sigui mitjançant els programes o aplicacions prevists per la UIB.

10. Què ocorre si l'estudiant difon l'enregistrament d'una prova d'avaluació?

La difusió de les proves d'avaluació, i particularment la seva compartició en xarxes socials, atenta contra el dret fonamental a la protecció de dades i el dret a la pròpia imatge. Tals usos es consideren prohibits i podrien generar responsabilitat disciplinària, administrativa i civil a la persona infractora.

11. Què cal fer si l'estudiant no disposa dels mitjans tècnics adequats?

L'accés a determinades proves requereix que tant docent com estudiant disposin d’equips informàtics amb connexió a internet i, si escau, de càmera o micròfon. Per a l'alumnat que no es trobi en condicions de disposar del material necessari, la UIB ha articulat un programa de préstec d'ordinadors i targetes de telefonia amb connexió a internet, que es pot sol·licitar a l’adreça bit.ly/FonsSupera.

12. Quines aplicacions són les autoritzades per a la visualització remota o per a l'enregistrament de les proves orals?

El professorat ha d'utilitzar les aplicacions de les quals la UIB ha obtingut la llicència. S'abstindrà d'utilitzar aplicacions d'ús gratuït o de prova o espais d'emmagatzematge personals. Les aplicacions autoritzades són Blackboard Collaborate o Zoom.

13. Puc utilitzar eines diferents de les proposades per la Universitat?

No. L'ús d'eines de programari que tractin dades personals per compte de tercers no és possible. Si s’emprassin, s'incompliria la normativa sobre protecció de dades, atès que la UIB no disposa d’un contracte de prestació de serveis. Es duria a terme un tractament de dades no autoritzat que podria comportar conseqüències administratives i/o disciplinàries. Han d'utilitzar-se, per tant, exclusivament, les aplicacions autoritzades.

14. A més de l’estudiant mateix, pot visualitzar-se o enregistrar-se la taula de treball durant una prova?

Amb caràcter previ a la prova, l'estudiant pot ser identificat pel professor o professora. Això pot fer-se automàticament sense la seva intervenció, per exemple, confiant en el sistema d'accés mitjançant usuari i contrasenya de la UIB o requerint a l'estudiant l'exhibició a la càmera d'algun document identificatiu.

Si la naturalesa de l'examen requereix no sols la visió frontal sinó també la de la taula de treball on l'estudiant el fa, es recomanarà a l'estudiant que la càmera l’enfoqui, amb un angle limitat al que sigui necessari.

15. Pot el professor o professora demanar-li a l'estudiant la visualització compartida del programari que utilitza per a la prova a través de l'eina de videoconferència?

En l'actualitat pràcticament totes les eines de videoconferència permeten la compartició a manera de presentació de les aplicacions que s'executen als equips dels participants. Això és especialment útil en el cas de presentacions remotes que hagin d'exposar els estudiants.

En cas que l'estudiant faci la prova mitjançant algun programari de propòsit general com PowerPoint, Word, Excel, o altres d’especialitzats, el professor o professora podria sol·licitar a l'estudiant de poder-lo veure. La visió ha de circumscriure's al programari que l’estudiant utilitzi durant la prova. Resulta desproporcionat requerir la visualització de qualsevol altre de diferent o la visualització de la pantalla d'escriptori de l'equip de l'estudiant de manera global.

D'altra banda, ha de tenir-se en compte que, a causa de la manera de funcionar de les eines de videoconferència, l'aplicació de l'estudiant normalment serà visualitzada per tots aquells que estiguin connectats a la videoconferència en aquell moment.

16. Pot el professor o professora sol·licitar a l'estudiant que comparteixi el seu escriptori o que el pugui veure per complet?

No. La compartició de l'escriptori de l'ordinador de l'estudiant no es considera adequada, ni perquè el professor el vegi completament, ni molt menys d'alguna manera que signifiqui la possibilitat d'intervenció remota directa del professor a l'equip de l'estudiant. No obstant això, com hem vist en la pregunta anterior, és possible sol·licitar a l'estudiant la visualització compartida del programari necessari per a la prova.

17. Com pot l'estudiant fer la prova escrita en paper amb visualització remota?

Quan el professor o professora opti per una prova escrita en paper, pot decidir visualitzar remotament l'estudiant, i addicionalment la taula de treball on faci la prova, la qual cosa li permetrà observar l'escriptura, els dibuixos o les fórmules que desenvolupi. Es recomanarà a l'estudiant que la càmera l’enfoqui amb un angle adequat, limitat al que sigui estrictament necessari.

Una vegada finalitzada la prova, el professor pot demanar a l'estudiant que fotografiï el seu examen amb qualitat suficient perquè el pugui llegir correctament, i que el pugi a la tasca habilitada a aquest efecte al campus virtual.

18. Quin document identificatiu és el més adequat per exhibir-lo a càmera?

El document personal més adequat és aquell que permeti complir amb la finalitat d'identificar l'estudiant revelant, al seu torn, la menor quantitat possible de dades personals innecessàries, entre els documents prevists al Reglament acadèmic de la Universitat de les Illes Balears. Pot optar-se pel carnet d'estudiant, document nacional d'identitat, permís de conduir o passaport o, si no, aquell que ofereixi acreditació suficient segons el parer de l'avaluador.

Si durant la videoconferència la imatge de l'estudiant no és visualitzada en exclusiva per l'avaluador, es recomanarà a l'estudiant que oculti en el moment de l'exhibició del document aquella informació que no resulti rellevant per a la identificació. Això pot fer-se, a tall d'exemple, utilitzant els dits o qualsevol altre mètode que faci el mateix efecte.

Quedarà sota la responsabilitat de l'estudiant l'exhibició del document sense ocultar dades personals més enllà de les purament identificatives com la fotografia, el nom i els cognoms.

19. La visualització a distància d'una prova, implica que el professor o professora no pugui actuar si sospita que es comet algun fet fraudulent? No és això videovigilància?

En absolut. La visualització a distància de l'alumnat durant una prova d'avaluació no suposa una tasca de videovigilància.

La visualització ha d'entendre's com una analogia del que succeeix a l'aula física, atesa l'eventual impossibilitat de ser-hi realment. Servirà per identificar l'estudiant, perquè el professor pugui aportar explicacions addicionals o perquè l'estudiant pugui exposar dubtes o solucionar problemes que sorgeixin durant la prova.

Igual que a l'aula presencial, on el professor o professora, davant la sospita de comissió de frau acadèmic, no enregistraria amb el seu telèfon mòbil l'estudiant, en el món virtual s'ha d'actuar de manera similar. No han d'aprofitar-se els mitjans tecnològics per fer enregistraments dels estudiants.

Per tant, no és possible l'enregistrament de les imatges dels estudiants durant els exàmens en l'entorn universitari, amb la finalitat de dissuadir o, si escau, acreditar, actuacions fraudulentes. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ho considera desproporcionat. Segons l'AEPD, ha de ponderar-se els drets i garantir-se el compliment estricte del principi de proporcionalitat, i en tot cas cal respectar el dret a la intimitat, a la pròpia imatge i a la protecció de dades.

Si el professor o professora sospita que algun estudiant comet frau, actuarà seguint el procediment habitual establert al Reglament acadèmic de la Universitat de les Illes Balears, i ho comunicarà al director del seu departament, si ho considera oportú.